NAVODILA ZA UPORABO VZLETIŠČA
Litija - Zavrstnik

Dodano  marec 2002

1      OSNOVNI PODATKI

1.1            NAMEMBNOST

Vzletišče je namenjeno za športne dejavnosti. Potrebna dolžina vzleta ali pristanka se določi tako, da se dolžina VPS za določen tip zrakoplova dobljena iz operativnega priročnika (Flight Manual) korigira za višino in dejansko temperaturo. Tako dobljena vrednost se poveča za 40 %. Dobljeni rezultat ne sme presegati vrednosti 180 m, kolikor znaša dolžina VPS vzletišča Litija - Zavrstnik

1.2            UPORABNOST

Vzletišče je uporabno za dnevno letenje v VMC pogojih. Odprto je, kadar je smer pristajanja označena s platnenim znakom T in je na vzletišču pristojna odgovorna oseba vsaj s kompletom signalnih zastavic. Za izjemni primer glej točko 7.1 .

1.3            SLUŽNOST

Vzletišče služi predvsem dejavnostim AK »Milan Borišek« Litija. Za prilet je potrebna najava vsaj eno uro pred nameravanim časom prihoda. Informacije o stanju vzletišča in najavo izvršite na telefonsko številko 041 351 463 Matjaž Peskar ali 041 435 550 Janez Hauptman.

1.4            SISTEM ZVEZ

Radijska zveza za letenje v območju vzletišča ni obvezna.

1.5            ODGOVORNOST

Aero klub »Milan Borišek« Litija ne prevzema nobene odgovornosti za posledice nastale zaradi neupoštevanja teh navodil.2      POLOŽAJ VZLETIŠČA IN TEHNIČNI PODATKI

2.1            LOKACIJA

Vzletišče je locirano v k. o. Zavrstnik pri Litiji, na travniku Za Reko, 200 m južno od ceste Šmartno - Zavrstnik – Trebeljevo.

2.2            DOSTOP

Litija - Zavrstnik, Šmartno pri Litiji – Zavrstnik in Ljubljana – Trebeljevo - Zavrstnik. Na stiku teh treh cest je pri gostilni odcep v smeri jug na vzletišče.

2.3            STRIP

STRIP je pravokotne oblike z dimenzijami 200m x 30 m. Podlaga je zemlja na prodnati podlagi v celoti porasla z mešanico trave in detelje. Zaradi sestave tal je vzletišče uporabno že dan po deževju. Podlaga je utrjena z valjanjem in omogoča normalno uporabo za športna letala oziroma zrakoplove.

2.4            VZLETNO PRISTAJALNA STEZA

VPS je pravokotne oblike z dimenzijami 180 x 15 m. Geografske koordinate so : N 46° 02' 40" in E 014° 49' 12". Smer vzletno pristajalne steze je ( 097 / 277 ) 10 / 28. Nadmorska višina : prag 28 je 278 m ( 912 ft ) in prag 10 je 278 m ( 912 ft ). Vzdolžno in prečno na stezi ni ovir. Steza je obdelana tako kot strip in leži vzporedno s potokom. V smeri 10 se steza nadaljuje s travnikom dolžine 600 m.

2.5            PARKIRANJE LETAL

Parkiranje letal je ob potoku na vzhodnem delu pristajalne steze – STRIP-a t. j. južno od praga 10 za skupno 10 zrakoplovov.

2.6            OBJEKTI

Na južni strani cca 65 m od osi steze in 12 m od vzhodnega začetka steze ob potoku je bivalni kontejner, na njem je pritrjen 7.5 m dolg drog z vetrno vrečo.

2.7            OMEJITVE

Celotno območje uporabe vzletišča leži v nekontroliranem zračnem prostoru in pod TMA LJLJ . Podrobnosti postopkov koordinacije med kontrolo letenja in aero klubom »Milan Borišek« Litija so določeni s sporazumom o postopkih koordinacije med kontrolo letenja in AK »Milan Borišek« Litija, uporabnikom vzletišča Litija - Zavrstnik.

V smeri 280 se v neposredni bližini lokacije VPS nahaja hrib in stanovanjski objekti, ki pogojujejo enostransko uporabo vzletno pristajalne steze.

Vzleta se samo v smer 100, pristaja pa v smer 280.3      OPREMA VZLETIŠČA

3.1            OZNAČBA VZLETNO PRISTAJALNE STEZE

VPS je v času uporabe označena z omejilci 5x1 m nanesenimi z apnenim prahom. Enako sta označena praga VPS. Smer pristajanja je označena s platnenim znakom T.

3.2            SANITETNA OPREMA

Komplet prve pomoči in nosila v kontejnerju. Med večjimi prireditvami je prisoten dežurni zdravnik.

3.3            GASILSKA OPREMA

Prenosna gasilna aparata 2x 6 kg ( pesek in orodje ).

3.4            METEOROLOŠKA OPREMA

Vetrna vreča, termometer, barometer in anemometer.

3.5            RADIJSKA OPREMA

Sprejemno oddajna radijska postaja bo na frekvenci 123,50.

3.6            OSKRBA S POGONSKIMI GORIVI

Oskrba z gorivi in mazivi je možna na bencinskih servisih PETROL-a in OMV-Istrabenz-a v Litiji.

3.7            OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, VODO, SANITARIJE, PRENOČIŠČA

V bližini vzletišča je zagotovljena oskrba z električno energijo in sanitarije. Prenočitev je možna v gostilni KIMOVEC v Hotiču.4      HRAMBA ZRAČNIH PLOVIL

Hramba zrakoplovov ni možna, ker na vzletišču ni hangarja.5      POSTOPKI LETENJA

5.1            OBMOČJE UPORABE VZLETIŠČA

Območje uporabe vzletišča je določeno s krogom premera 3 km, s centrom v središču VPS.

5.2            PRILET

Glede na smer prileta zrakoplovi uporabljajo ena od vhodnih vrat :

-za smeri od 090° do 220° naselje VAČE

-za smeri od 220° do 280° naselje SAVA

-za smeri od 280° do 090° naselje JAVORJE

5.3            ODLET

Odlet se izvaja direktno v smeri proti prvi točki rute, s tem da morajo zrakoplovi pred usmeritvijo proti tej točki po šolskem krogu pridobiti najmanj 300 m višine nad terenom.

5.4            PILOTAŽNE CONE

V območju uporabe vzletišča sta dve pilotažni coni premera 3 km z minimalno višino dela 300 m nad terenom. Maksimalna višina dela v coni je do višine območja uporabe vzletišča. Letenje nad to višino se določa sproti v koordinaciji s kontrolo letenja glede na trenutne danosti.

-PC POGONIK center cone je sredina zavoja reke Save pri naselju Pogonik

-PC ČRNI POTOK center cone je naselje Črni Potok.

5.5            ŠOLSKI KROG

Zaradi konfiguracije terena se leti samo severni šolski krog, to je desni za stezo 28. Višina šolskega kroga je 300 m nad terenom.

5.6            CONA ČAKANJA

Cona čakanja za vzletišče je naselje BREG ,minimalna višina 300 m nad terenom.6        SPECIFIČNI POGOJI UPORABE VZLETIŠČA

6.1            VZLETANJE

Steza za vzletanje je v smeri 10.

6.2            PRISTAJANJE

Steza za pristajanje je v smeri 28.7        IZREDNI POSTOPKI

7.1            ODPOVED MOTORJA PRI VZLETANJU

Teren za zasilni pristanek se nahaja v podaljšku vzletno pristajalne steze.

7.2            NEUSPELO PRISTAJANJE

Postopki se izvajajo po navodilih za vodenje letal in ostalih splošnih letalskih predpisih.

7.3            ZASILNI PRISTANKI

Za zasilno pristajanje so v okolici vzletišča na voljo ravne kmetijske površine.8        ORGANIZACIJA IN VODENJE LETENJA

8.1            LETENJE ENEGA ZRAKOPLOVA

V primeru, da je v območju uporabe oziroma na vzletišču leti en sam zrakoplov je vodja tega zrakoplova sam odgovoren za spoštovanje navodil in ostalih zakonskih predpisov.

Pred začetkom letenja mora pilot vpisati podatke v knjigo letenja, ki se nahaja na vzletišču.

8.2            VODJA LETENJA

V primeru letenja več zrakoplovov je na vzletišču ustrezno usposobljen vodja letenja, glede na dejavnosti, ki se bodo izvajale. Vodja letenja je odgovoren za red in spoštovanje zakonskih določil na vzletišču. Vodja letenja mora imeti vsaj enako licenco kot piloti, ki so udeleženi v letenju. Vodjo letenja določi predsednik aero kluba.

8.3            KORDINACIJA S KONTROLO LETENJA

Postopki koordinacije med kontrolo letenja in aero klubom »Milan Borišek« Litija so urejeni s »Sporazumom o postopkih koordinacije« med kontrolo letenja in AK »Milan Borišek« Litija, uporabnikom vzletišča Litija - Zavrstnik.

8.4            UPORABNIK VZLETIŠČA »LITIJA - ZAVRSTNIK«

Uporabnik vzletišča je aero klub »Milan Borišek« Litija.9        PRILOGE

1. Situacija vzletišča »Litija - Zavrstnik« v merilu 1: 50000 z vrisanim območjem uporabe vzletišča, šolskim krogom in cono čakanja.

2. Območje uporabe vzletišča »Litija - Zavrstnik« v merilu 1: 500000.

3. Načrt, skica VPS (vzdolžni prerez, tloris, prečni prerez) vzletišča »Litija - Zavrstnik«.

4. Mapna kopija z vrisano vzetno pristajalno stezo v merilu 1:10000.

10        KONTAKTNE OSEBE

Predsednik : Savo Medved tel. 041 951108

Podpredsednik : Matjaž Peskar tel. 041 351463 fax. 01 8984521

Tajnik : Marko Brčon tel. 041 713539

Upravnik : Janez Hauptman tel. 041 434550

Letalisce Pista